به گزارش خبرگزاری برنا در هرمزگان،هادی ابراهیمی افزود: استفاده حداکثری از توانایی های باالقوه و بالفعل دو اداره کل به منظور هدایت شغلی فرزندان جویای کار بازنشستگان و شناسایی فرصت های شغلی جدید با استفاده از ظرفیت های شرکت ها و بنگاههای اقتصادی بخش تعاونی و خصوصی به وسیله دفاتر مشاوره شغلی و کاریابی غیردولتی تحت پوشش اداره کل تعاون، کار ورفاه اجتماعی و آشنا نمودن مشاغل استان به فرزندان بازنشستگان  از اهداف این  تفاهم نامه است.

وی،ایجاد زمینه همکاری متقابل در خصوص بسترسازی مناسب، تقویت و گسترش فرهنگ کارآفرینی و ایجاد اشتغال پایدار و مولد به فرزندان بازنشسته و مستمری بگیر تامین اجتماعی نیروهای مسلح متقاضیان کسب و کارهای خرد در قالب طرح های مشاغل خانگی و تشکیل تعاونی و هدایت آنها به سمت فرصت ها و ظرفیت های شغلی خالی شناسایی شده توسط دفاتر مشاوره شغلی و کاریابی های غیردولتی موجود در سطح استان را از جمله موضوعات این تفاهم نامه ذکر کرد.

این تفاهم نامه همکاری بین اداره کل تعاون و کار هرمزگان و اداره کل تامین اجتماعی نیروهای مسلح در 8 ماده و به مدت یک سال منعقد شد.

با دوستان خود به اشتراک بگذارید: