به گزارش خبرگزاری برنا در هرمزگان، سیدعبدالرضا اشرف منصوری در خصوص انبارداری آفتکشهای کشاورزی و جلوگیری از تبعات ناشی از حوادث و سوانح احتمالی  اظهار کرد: به منظور اطمینان از اجرای کلیه موارد ایمنی در احداث و کاربرد انبارهای سموم ضمن احصا اینگونه اماکن، نظارت مستمر بر آنها صورت می گیرد.

وی افزود: موارد تخلف ضمن تذکر به مالکین جهت انجام امور قانونی به سازمان نظام مهندسی کشاورزی ارسال می شود.

با دوستان خود به اشتراک بگذارید: