به گزارش خبرگزاری برنا در هرمزگان، مریم یکتن خدایی گفت: آزمونهای مهارت هرساله برای ارزیابی و رتبه بندی آزمایشگاههای واحدهای استانی وابسته به موسسه تحقیقات ثبت و گواهی  بذر و نهال با ارسال نمونه های آزمایشی از بذور مختلف انجام و این آزمونها براساس روش آزمون های  استانداردهای بین المللی(ISTA)  انجام می شود.

وی بیان کرد: که  در سال جاری 18 نمونه بذر غلات و سبزیجات  برای انجام آزمونهای مهارت به واحد استانی تحقیقات  ثبت و گواهی بذر و نهال استان هرمزگان ارسال شد.

یکتن خدایی افزود: که آزمونها از تاریخ 1339/05/11 در آزمایشگاه شروع  و در تاریخ 1399/06/02 به پایان رسید و نتایج پس از درج در فرمهای ارسال شده  براساس استاندارهای ایستا (ISTA) تکمیل و به موسسه برای ارزیابی نهایی و مطابقت آن با استاندارها ارسال شد.

وی خاطر نشان کرد: که در سال های گذشته آزمایشگاه بخش تحقیقات ثبت و گواهی  بذر و نهال از جمله آزمایشگاه برتر موسسه رتبه بندی بوده که نشان از دقت همکاران در انجام آزمایشات می باشد.

با دوستان خود به اشتراک بگذارید: