به گزارش خبرگزاری برنا در هرمزگان،جمشید سالاری عنوان کرد:میزان 10000مترمربع ازاراضی ملی منطقه کهورستان که افراد سود جو بدون درنظر گرفتن اصل 45 قانون اساسی ورعایت مواد1 و2 قانون ملی شدن جنگلها ،مراتع آبخیزداری کشور اقدام به تخریب وتصرف اراضی ملی می نمودند به استنادتبصره ذیل ماده 55 قانون حفاظت وبهره برداری ازجنگل ها،مراتع وآبخیزداری کشور توسط پاسگاه حفاظتی این اداره با حضور به موقع از تخریب وتصرف پیشگیری  بعمل آمد.

وی خاطر نشان کرد: درراستای حفاظت ازاراضی ملی گشت های مستمر توسط نیروهای یگان حفاظت این شهرستان ادامه دارد وبررسی هرگونه اخبار درخصوص تخریب وتصرف اراضی ملی، آتش سوزی ویا قطع درختان ازطریق سامانه 1504 یگان حفاظت وبه صورت رایگان می باشد.

 

با دوستان خود به اشتراک بگذارید: