به گزارش خبرگزاری برنا در هرمزگان،معاون صید و بنادر ماهیگیری شیلات هرمزگان گفت: در این بازدید از روند اجرای پروژه تعیین زی توده، میزان مجاز قابل برداشت، زمان آزاد سازی و ممنوعیت صید میگوهای تجاری در آب های استان هرمزگان و تعیین ارتباط فاکتورهای اکولوژیک با میزان ذخایر و پراکنش این گونه در ایستگاه های محدوده آب های جزیره هرمز بازدید شد.

ابراهیم عالی زاده تصریح کرد:  در این گشت دریایی، نحوه نمونه برداری و برآورد میزان قابل برداشت و همچنین ثبت عوامل محیطی موثر بر پراکنش آبزیان توسط  مومنی مجری پروژه تشریح گردید.

وی به اهمیت داده های حاصل از طرح های پژوهشی اشاره کرد و افزود: خروجی پژوهش های مرتبط در مدیریت صید مورد استفاده قرار می گیرد.

در ادامه مومنی مجری پروژه اظهار داشت: براساس داده های مربوط به توزیع فراوانی طول کاراپاس میگوی موزی که به عنوان گونه غالب در استان محسوب می شود، زمان مناسب آغاز فصل صید میگو بر اساس طول کاراپاس میگوی موزی درآب های استان هرمزگان تعیین می گردد.

وی افزود: برای تعیین میزان توده زنده میگو موزی، از چندین شناور محلی و به روش مساحت جاروب شده استفاده و میزان زی توده محاسبه و سپس کل میزان مجاز برداشت صید میگوها برآورد و به اداره کل شیلات هرمزگان اعلام می گردد.

همچنین  بهمنی رئیس موسسه تحقیقات علوم شیلاتی کشور به اهمیت اجرای طرح های تحقیقاتی حاکمیتی در حفظ ذخایر آبزیان اشاره کرد و افزود: سالانه فعالیت های تحقیقاتی گسترده ای در قالب پروژه های تحقیقاتی در زمینه برآورد میزان قابل برداشت و روند تغییرات زی توده آبزیان در خلیج فارس و دریای عمان انجام می شود که نقش کلیدی در مدیریت صید آبزیان دارد.

گفتنی است در این بازدید آخرین وضعیت سایر طرح های تحقیقاتی مرتبط با بخش ارزیابی ذخایر آبزیان توسط  بهزادی و  سالارپوری تشریح شد و همچنین کیفیت آب های ساحلی و اثرات احتمالی آن بر تنوع و تراکم آبزیان نیز توسط اکبرزاده توضیحات مبسوطی ارایه گردید.

با دوستان خود به اشتراک بگذارید: