به گزارش خبرگزاری برنا در هرمزگان  علی احمدی طیفکانی افزود :  سهم دانش آموزان ایتام54 تخته گلیم فرش که هر تخته فرش به ارزش1 میلیون و 600 هزار ریال اهدایی خیر  محترم و بزرگوار اقای حمید آزمون و حاج آقا ابراهیمی بین این عزیزان در پنج اداره بندرعباس توزیع شد .

مدیر شهرستان بندرعباس در این خصوص  ضمن تشکر از خیرین محترم گفت  : وجود خیرینی چون این دو بزرگوار که امداد

  را در راه خدمات رسانی به ایتام و اقشار نیازمندیاری میسازند یک هدیه خداوندی است ازطرفی مشکلات ایتام بسیار سنگین است و کمیته امداد به تنهایی نمی تواند تمام مشکلات این عزیزان را مرتفع نماید ایجاد اشتغال - تامین معیشت - هزینه های تحصیلی و درمانی وغیره مسائلی هستند که  با تعامل  با خیرین این اقدامات میسر خواهد بود و ما دست تمام این بزرگوارا را میفشاریم.