به گزارش خبرگزاری برنا در میناب، دراین نشست دکتر بهزادی به پیگیری مصوبات جلسه قبل در خصوص فعالیتهای انجام شده درباره پیشگیری از ورود ویروس کرونااز طریق اطلاع رسانی عمومی وآموزش مدیران مدارس ومربیان بهداشت آموزش وپرورش پرداختند.

بهزادی از همکاری شهرداری در خصوص جمع آوری دستفروشان ماهی از بازار کانال وانتقال آنها به بازارچه ماهی فروشان وهمچنین از تعامل خوب اداره آب وفاضلاب روستایی در بحث رفع شکستگی لوله های آب شرب وجلوگیری از به هدر رفتن کلر آب درروستاها تشکر وقدردانی نمود.

وی اذعان داشت :با توجه به بروز سرخک در شهرستانهای استان وسایر استانهای مجاور ازاجرای طرح واکسیناسیون سرخک وسرخجه که از 23ماه جاری همزمان در سراسر استان به صورت استقرار در مراکز بهداشتی درمانی واعزام تیم به محلهای تجمعی مثل مدارس ومهدکودکها اجرا خواهد شد خبر داد..

بهزادی در ادامه گفت :این طرح شامل کودکان 9ماهه تا نوجوانان زیر 15سال می شودوبنا بر آمار شبکه بهداشت بالغ بر 74000نفر رادرمناطق شهری وروستایی تحت پوشش قرار خواهد داد.