به گزارش خبرگزاری برنا در هرمزگان، بهزادی مدیر شبکه بهداشت ودرمان شهرستان میناب بابیان اینکه مصرف مواد دخانی در اماکن عمومی می تواند به دیگر افرادجامعه ضرر وزیان وارد کند گفت :این باور که استعمال قلیان میوه ای از دیگر مواد دخانی آسیب کمتری دارد باعث رواج مصرف آن در بین جوانان وزنان جامعه شده است ،کما اینکه این ماده دخانی می تواندعوارض جسمی وروانی بیشتری نسبت به سایر مواد دخانی بروی بدن انسان داشته باشدوحتی در فرد مستعمل ایجادحساسیت وآلرژی نماید.

بهزادی در ادامه تصریح کرد استعمال قلیان ودیگر مواد دخانی اثر مستقیمی برقلب وسیستم تنفسی مصرف کننده دارد وباعث بروز بیمارهای قلبی وریوی ،انواع سرطانها و بیماری آسم می گردد.

وی اذعان داشت :می توان با اجرای برنامه های آموزشی مدون وهدفمند از گرایش نسل های آینده به سمت وسوی مواد دخانی ومخدر که جامعه راتحت شعاع خودقرار داده است جلوگیری کرد.