به گزارش خبرگزاری برنا در هرمزگان، نمایش های همه فرزندان زمین از استان فارس، امل از خوزستان، اورناس و زن طلبون از بوشهر بعنوان نمایش های برگزیده پنجمین جشنواره تئاتر منطقه ای خلیج فارس معرفی شدند.

در بخش بروشور این جشنواره با توجه به اینکه هیات داوران هیچ انتخابی برای رتبه اول طراحی بروشور نداشتند، لوح تقدیر و مبلغ 2 میلیون ریال بخاطر کسب رتبه سوم به آقای " حمید جوکار " بخاطر طراحی بروشور نمایش " در راه آبادی سرودی نمی شنوم " از استان کهکیلویه و بویر احمد و لوح تقدیر و مبلغ 3 میلیون ریال بخاطر کسب رتبه دوم به آقای " مجید میرزایی " بخاطر طراحی بروشور نمایش " اورناس " از استان  بوشهر اهدا می شود.

در بخش موسیقی نیز لوح تقدیر و مبلغ 2 میلیون ریال بخاطر کسب رتبه سوم  مشترکا به آقای " نیما ممتهن " برای موسیقی نمایش " همه فرزندان زمین " از استان  فارس و " خانم زینب محمدی " برای موسیقی نمایش " اورناس " از استان بوشهر، لوح تقدیر و مبلغ 3 میلیون ریال بخاطر کسب رتبه دوم  مشترکا به " خانم فاطمه لشکری " برای موسیقی نمایش " دوشنبه مساوی با یک " از استان  هرمزگان و تندیس، دیپلم افتخار و مبلغ 4 میلیون ریال بخاطر کسب رتبه اول  به آقایان " حسین رئیسی و علی سیفی " برای موسیقی نمایش " گربه و موش  " از استان  بوشهر اهداء می شود.

در قسمت نورپردازی نمایش های اجرا شده در جشنواره تئاتر معلولین خلیج فارس لوح تقدیر و مبلغ 2 میلیون ریال بخاطر کسب رتبه سوم به آقای " نیما ممتهن " بخاطر نورپردازی نمایش " همه فرزندان زمین " از استان فارس، لوح تقدیر و مبلغ 3 میلیون ریال بخاطر کسب رتبه دوم به آقای " کاظم ارجمند نیا " بخاطر نورپردازی نمایش " اورناس " از استان  بوشهر و تندیس، دیپلم افتخارو مبلغ 4 میلیون ریال بخاطر کسب رتبه اول به آقای " امید رفه " بخاطر نورپردازی نمایش " دوشنبه مساوی یک " از استان هرمزگان اهداء می شود.

در بخش طراحی لباس بخش صحنه ای با توجه به اینکه هیات داوران هیچ انتخابی برای رتبه اول طراحی لباس نداشتند، لوح تقدیر و مبلغ 3 میلیون ریال بخاطر کسب رتبه سوم به خانم " زهرا نوشادی " بخاطر طراحی لباس نمایش صحنه ای " گربه و موش " از استان بوشهر و لوح تقدیر و مبلغ 4 میلیون ریال بخاطر کسب رتبه دوم به آقای " رضا دریایی " بخاطر طراحی لباس نمایش صحنه ای " دوشنبه مساوی یک " از استان  هرمزگان اهداء می شود.

در طراحی لباس بخش خیابانی لوح تقدیر و مبلغ 4 میلیون ریال به آقای " باقر رمضان زاده " بخاطر طراحی لباس نمایش خیابانی " چشمان ماما دریا " از هرمزگان اهداء می شود در بخش طراحی صحنه نیز لوح تقدیر و مبلغ 3 میلیون ریال بخاطر کسب رتبه سوم به  خانم " اعظم ایزدیان " بخاطر طراحی صحنه نمایش " آواره " از استان فارس، لوح تقدیر و مبلغ 4 میلیون ریال بخاطر کسب رتبه دوم به آقای " مسلم بزرگ زاده " بخاطر طراحی صحنه نمایش " در راه آبادی سرودی نمی شنوم " از استان کهکیلویه و بویر احمد و تندیس، دیپلم افتخار و مبلغ 5 میلیون ریال بخاطر کسب رتبه اول به " کاظم ارجمند نیا " بخاطر طراحی صحنه نمایش " اورناس " از استان  بوشهر اهداء می شود.

در بخش بازیگری همراه زن با اشاره به اینکه هیات داوران هیچ انتخابی برای رتبه اول همراه زن نداشتند، لوح تقدیر و مبلغ 3 میلیون ریال بخاطر کسب رتبه سوم به خانم " پریسا نعمت الهی" بخاطر بازی در نمایش" روز ناشنوا " از استان  فارس و لوح تقدیر و مبلغ 4 میلیون ریال بخاطر کسب رتبه دوم به خانم " امارال ایزدبخش " بخاطر بازی در نمایش " فقط یک بچه فلج " از استان بوشهر اهدا می شود.

همچنین در بازیگری همراه مرد بخش صحنه ای، لوح تقدیر و مبلغ 3 میلیون ریال بخاطر کسب رتبه سوم مشترکا به آقایان " محمد حمزوی" برای  نمایش "دوشنبه مساوی یک" از استان  هرمزگان و آقای "علی جعفری" گربه و موش  " از استان  بوشهر، لوح تقدیر و مبلغ 4 میلیون ریال بخاطر کسب رتبه دوم  مشترکا به آقای " ایمان دبیری " برای نمایش " زن طلبون " از استان  بوشهر و " حسن ذاکری " برای نمایش " مکعب " از استان هرمزگان و تندیس، دیپلم افتخار و مبلغ 5 میلیون ریال بخاطر کسب رتبه اول به آقای " اسماعیل صالحی " برای نمایش " مکعب  " از استان  هرمزگان اهداء می شود.

در ادامه این مراسم در بخش بازیگری همراه مرد بخش خیابانی، لوح تقدیر و مبلغ 3 میلیون ریال بخاطر کسب رتبه سوم به آقای " مصطفی بوعذار  " برای  نمایش "  بازمانده " از استان  خوزستان، لوح تقدیر و مبلغ 4 میلیون ریال بخاطر کسب رتبه دوم  به آقای " مجید گراوندیان " برای  نمایش "  بازمانده " از استان  خوزستان و تندیس، دیپلم افتخار و مبلغ 5 میلیون ریال بخاطر کسب رتبه اول  به آقای "داوود رمضان زاده " برای نمایش " چشمان ماما دریا  " از استان  هرمزگان اهداء می شود.

جایزه بازیگری جسمی حرکتی زن بخش صحنه ای، لوح تقدیر و مبلغ 2 میلیون ریال به خانم ها، طاهره عبدالله پور برای نمایش " در راه آبادی سرودی نمی شنوم " از استان کهکیلویه و بویر احمد، جمیله تردستی، فاطمه ترابی و خدیجه زارع برای بازی در نمایش " آواره" از استان فارس، خانم رقیه دوربین برای نمایش "نامه نویس " از استان فارس اهدا می شود.

در بخش نویسندگی هیات داوران ضمن تقدیر از نویسندگان نمایشهای "سوگ سیاوش، زن طلبون، بازمانده، روز ناشنوا و مکعب، بدلیل انتخاب موضوع متناسب با محورهای جشنواره، جایزه ویژه خود را شامل تندیس، دیپلم افتخار و مبلغ 7 میلیون ریال به آقای عبدالرضا سواعدی، نویسنده نمایش امل از استان خوزستان اهدا کرد. 

و در بخش کارگردانی نیز لوح تقدیر و مبلغ 3 میلیون ریال  بخاطر کسب رتبه  سوم به خانم " سحرمرادی " برای نمایش " همه فرزندان زمین " از استان  فارس، لوح تقدیر و مبلغ 5 میلیون ریال بخاطر کسب رتبه دوم به آقای " کاظم ارجمند نیا " برای نمایش " اورناس " از استان بوشهر و تندیس، دیپلم افتخارو مبلغ 7 میلیون ریال بخاطر کسب رتبه اول به آقای " عبدالله ندومی" برای نمایش " امل " از استان خوزستان اهداء می شود.

همچنین نمایشهای برگزیده جهت معرفی به دبیرخانه چهارمین جشنواره بین المللی تئاتر معلولین بدون اولویت نمایشهای، امل به کارگردانی آقای عبدالله ندومی از استان خوزستان، اورناس به کارگردانی آقای  کاظم ارجمند نیا از استان بوشهر، همه فرزندان زمین به کارگردانی  خانم سحر مرادی از استان فارس و نمایش زن طلبون به کارگردانی مهدی محمدی از استان بوشهر بوده است.