به گزارش خبرگزاری برنا در بندرعباس؛ محمد قویدل گفت: در راستای بررسی روند آموزشی و تربیتی در مدارس دولتی وغیر دولتی و چگونگی اجرای بخشنامه ها و طرح های وزارتی از 400 آموزشگاه این ناحیه آموزشی در سه ماهه پاییز سال جاری بازدید صورت گرفته است.

وی با اشاره به اهمیت بازدید ها در کیفیت بخشی به فعالیت های مدارس ،افزود: بازدید ها از مدارس ابتدایی، متوسطه دوره اول و دوم و در حوزه های آموزشی، پرورشی، اداری، مالی، حقوقی صورت گرفته است.

قویدل خاطر نشان کرد: بیش از 300 بازدید از مدارس دولتی ،قریب به 80 بازدید از مدارس غیر دولتی و بیش از 20بازدید از مدارس خاص در سه ماهه تحصیلی سال جاری توسط معاونین وکارشناسان ستادی آموزش وپرورش ناحیه یک بندرعباس انجام شده است.

به گفته مدیر آموزش وپرورش ناحیه یک بندرعباس، بیشترین آمار بازدید درحوزه آموزش ابتدایی با بیش از 120بازدید بوده است، قریب به 100 بازدید در حوزه پرورشی ، در حوزه متوسطه دوم 60بازدید و بیش از 100بازدید نیز در متوسطه دوره اول اتفاق افتاده است.

قویدل اضافه کرد:برای اینکه کارشناسان و معاونین حوزه ستادی از نزدیک بر مسائل آموزشی وتربیتی واقف ونظارت داشته باشند،بازدید های دوره ای حوزه های مختلف در طول سال تحصیلی ادامه خواهد داشت.

این مسئول به وسعت و گسترده بودن حوزه آموزش وپرورش ناحیه یک بندرعباس اشاره کردو افزود:آموزش وپرورش ناحیه یک بندرعباس با برخورداری از 600آموزشگاه دولتی و غیر دولتی و مسافت راه های مدارس که دربرخی به بیش از 170کیلومتر می رسد نیازمند بازدید های مداوم ومستمر برای کسب آگاهی از روند اجرای فعالیت های مدارس در حوزه های مختلف است.