به گزارش خبرگزاری برنا در هرمزگان، ابوالقاسم حسین پور اقسام سامانه های آبگیر باران را شامل چاله های فلسی، بندهای ابرویی، آبگیرهای هلالی، سامانه های لوزی شکل و دیگر میکروکچمنت های قابل اجرا در شرایط آبخیزهای هرمزگان برشمرد و گفت در این راستا در حوزه آبخیز دستگردناگرد شهرستان بشاگرد در سطح 120 هکتار احداث سامانه آبگیر باران و کشت بذر گونه بومی داز (Vitex . sp) آغاز گردیده است.

حسین پور احیا و تقویت پوشش گیاهی حوزه در جهت اهداف حفاظت خاک و کنترل فرسایش حوزه آبخیز سد مخزنی جگین و مهار رسوبات وارده به مخزن سد مذکور را از اهداف عمده اجرای طرح آبخیزداری فوق عنوان کرد.

شایان ذکر است گونه داز بدلیل استفاده از برگ آن در ساخت منازل کپری، حصیربافی و همچنین بهره گیری از بذر آن در صنایع دستی مورد توجه و استقبال مردم می باشد.