به گزارش خبرگزاری برنا در هرمزگان، معاون توسعه مشارکت های مردمی کمیته امداد هرمزگان در این کارگاه ضمن خوشامد گویی به مدیرکل هماهنگی امور مشارکت های مردمی کمیته امداد کشور گفت: هدف از برگزاری این کارگاه  ارائه نقشه راه سال 95 برای هم افزایی و انجام خدمات نوین به مددجویان با نگاه و رویکردی علمی برای بخش مشکارت های مردمی می باشد .

تراهی افزود : افزایش کیفیت و کمیت تعاملات منابع انسانی و نیروهای مشارکت مردمی در ارتباط با خیران و نیکوکاران از دیگر اهداف برپایی این کارگاه می باشد .

مدیرکل هماهنگی امور مشارکت های مردمی کمیته امداد امام خمینی (ره)  کشور در ادامه کارگاه آموزشی به ارائه آموزش و نکات مددکاری در حوزه مشارکت های مردمی به نیروهای این حوزه پرداخت .

سنائی خاطر نشان کرد : توجه به موضوع آموزش امدادگران در حوزه مشارکت های مردمی به لحاظ ارتباط مستقیم این قشر از همکاران تلاشگر امدادگر با نیازمندان و نیز خیران از اهمیت به سزایی برخوردار می باشد .

وی در ادامه گفت : جلسه کارگاه آموزشس نیروهای مشارکت مردمی نویدگر یک حرکت منسجم و برنامه ریزی برای سال کاری پرتلاش برای امدادگران حوزه مشارکت مردمی می باشد .