به گزارش خبرگزاری برنا در هرمزگان، ابراهیم رستم گورانی با بیان این مطلب در اولین نشست تخصصی مسئولین فنی شهرداریهای هرمزگان افزود: این طرح که خط‌مشی اصولی و کلی سیاست‌های شهری را تعیین می‌کند، پایه و اساس اجرای تمامی پرو‌ژه های عمرانی و برنامه های توسعه فیزیکی در تمامی ابعاد سکونت و فعالیت در حیطه محدوده و حریم شهری است.

وی تصریح کرد، توسعه متعادل و متوازن شهر و توزیع مناسب کاربریها بر اساس طرح های جامع و تفصیلی تهیه می شوند و این طرح ها به عنوان راهبرد اجرایی برای فعالیت های شهرداران استان ملاک عمل قرار می گیرد که توجه به رعایت ضوابط شهرسازی و معماری در ساخت و سازها می تواند یکی از وظایف و مسئولیت های مهم کارشناسان مسئول در شهرداری ها باشد.