به گزارش خبرگزاری برنا در هرمزگان، ابوالقاسم حسین پور در ادامه با تشریح اهداف این طرح گفت : مدیریت جامع حوزه آبخیز از سیاست های محوری سازمان جنگلهاست که توسط اداره کل منابع طبیعی و آبخیزداری استان در فاز نخست در حوزه آبخیز پایلوت سراب جاماش در سطح 70 هزار هکتار در دستور کار قرار دارد. 

وی اضافه کرد: جامع نگری و مدیریت هماهنگ سرزمین، پایداری و ارتقای اکوسیستم های طبیعی، انسجام سازمانی و تقویت همگرایی مجموعه سازمان های تاثیرگذار، مشارکت جوامع محلی، ارتقای تاب آوری اکوسیستم ها در مواجهه با تنش های ناشی از مخاطرات طبیعی و غیرطبیعی و ارتقای بهره وری متناسب با توان اکولوژیک سرزمین از اهداف عمده ای است که در طرح مدیریت جامع حوزه آبخیز در راستای حفاظت و بهره برداری صحیح از منابع طبیعی دنبال میشود.

شایان ذکر است حوزه آبخیز پایلوت استانی طرح مدیریت جامع هرمزگان بخشی از بزرگ حوزه آبخیز شمیل – جاماش است که  تحت عنوان حوزه سراب جاماش در تقسیم بندی رده هفت تماب شامل 4 زیرحوزه بنام هماگ، فورخورج – ماشاری، کلوچان و آغاسین می باشد. این حوزه با مساحت 69689 هکتار  و جمعیتی بالغ بر 3800 نفر در 65 آبادی در شهرستان بندرعباس قرار دارد.