به گزارش خبر گزاری برنا در هرمزگان، مصطفی خادم ازبرگزاری کارگاهآموزشی جشنواره ی عکس منظر شهری "خنکای لور"ویژه همیاران فضای سبز با حضورآقای اکبری زاده کهتکی مسوول انجمن عکس بسیج استان هرمزگان ،کارشناس ارشدهنرهای تجسمی دانشگاه هنر اصفهان، روزدوشنبه مورخ 14/4/95ساعت 6عصردرمحل نهالستان خبرداد.

مصطفی خادم اظهارداشت :در این کارگاه نحوه گرفتن عکس ها در مجموعه عکس نیز آموزش داده شد که شامل شش عامل انسجام در مجموعه عکس، آموزش گره افکنی و گره گشایی، بررسی شروع و پایان موفق و همچنین نقاط اوج و فرود در مجموعه عکس ها بیان نمودند.

دبیرکمیته همیار فضای سبزسازمان خانم رعنا دهقانی با بیان اینکه سازمان پارکها وفضای سبزبندرعباس سعی در ارائه راهبردهای لازم و فرهنگ‌سازی در زمینه بهبود و ارتقاء مدیریت فضای سبز با کمک همیاران فضای سبز، افزود: هدف از برگزاری این رویکرد ترویج فرهنگ گسترش و نگهداری فضای سبز در بین خانواده‌ها از طریق همیاران فضای سبز، ایجاد تعادل جسمی، روحی و اجتماعی در بین شهروندان است.

خادم جایگاه حفظ وگسترش فضای سبز در فرهنگ را والا و با ارزش دانست و افزود: همچنین به منظور اطمینان از وجود پتانسیل های فردی و اجتماعی همیاران جهت برقراری ارتباط مؤثر با سایر شهروندان، ، کارت عضویت به عنوان همیار فضای سبز صادر گردید که این افراد در فرآیند نظارت بر نگهداری پارکها و فضای سبز وهمچنین توسعه با سازمان همکاری خواهند داشت.

 

خادم درپایان بیان نمود :عکس ها ی گرفته شده توسط همیاران فضای سبزجهت شرکت درمسابقه جشنواره عکس منظرشهری"خنکای لور"دراین کارگاه لحاظ می  گردد.