به گزارش خبر گزاری برنا در هرمزگان ؛ایرج  بیت اللهی در جلسه مشترک کارشناسان مسئولان و کارشناسان ارزیابی عملکرد و پاسخگوئی به شکایات مناطق استان هرمـزگان که در  دبیرستان نمــونه جامعــه الصادق ناحیه یک بندرعباس برگـزار شد افزود:قطعا برقــراری عدالت اجتمـاعی ، رفع تبعیض ،اعمال شایسته سالاری و رفـع فساد اداری با ارزیابی صحیح از عملکردها حاصل خواهد شد.

وی تصریح کرد:  نظارت جدی بر اجرای صحیح دستورالعمل انتصاب مدیران مدارس و اجرای دقیق فرایند ثبت نام دانش آموزان  در مدارس باید طبق دستورالعمل ها مد نظرباشد .در این جلسه همچنین رئیس هیات رسیدگی به تخلفات اداری اداره کل پیرامون دقت در اجرای قوانین و مقررات اداری  و رعایت شئونات اسلامی مطالبی را ارائه کرد و در ادامه جلسه به منظور افزایش توانمندی حرفه ای و شغلی کارشناسان ارزیابی عملکرد مناطق استان کارگاه آموزشی در مورد برنامه های اجرایی حوزه مذکور برگزار  و در پایان هر یک از مسئولین حوزه پاسخگوی سئوالات مطرح شده توسط مدعوین جلسه شدند.