به گزارش خبر گزاری برنا در هرمزگان،این جلسه طبق برنامه عملیاتی هر 4 ماه یکبار با هدف بررسی چالش های حوزه تجهیزات پزشکی مراکز و مانع برداری از مشکلات آن ها برگزار می گردد. لذا با توجه به لزوم پایش عملکرد ، عملکرد مراکز در حوزه های خرید، نگهداری، تعمیرات و آموزش تجهیزات مورد سنجش قرار می گیرد ، و پس از تحویل مستندات به اداره تجهیزات دانشگاه ، فاکتورهای خرید و تعمیرات آنها به صورت رندوم بررسی می گردد .

مهندس عامری مدیر اداره نظارت و ارزیابی بر تجهیزات و ملزومات پزشکی در این جلسه استفاده از نرم افزار مدیریت تجهیزات پزشکی و شناسنامه دار کردن تجهیزات را امری ضروری دانست.

 

شایان ذکر است : در ادامه جلسه کارگاه آموزشی کاربری نرم افزار مدیریت تجهیزات پزشکی و شناسنامه دار کردن تجهیزات توسط مهندس فرجی کارشناس تجهیزات پزشکی برگزار شد ؛ و طریقه ایجاد شناسنامه برای تجهیزات، گزارش خرابی و درخواست تعمیرات آن ها به پرسنل تجهیزات پزشکی مراکز درمانی آموزش داده شد.