به گزارش خبر گزاری برنا در هرمزگان،"عباس رمضانی" افزود: بمنظور تشویق وترغیب بنگاه‌های اقتصادی در جذب نیروی کار و ایجاد اشتغال و همچنین فرصت‌های جدید شغلی و تاکید بر تامین بخش عمده‌ای از سهم بیمه کارفرما در بند «و» ماده80 برنامه پنجم توسعه، آیین نامه اجرایی این بند در سال 84 به تصویب رسید.

به گفته‌ی رمضانی، طبق این بند‌ در سال نخست 18 درصد حق بیمه توسط دولت و در سال دوم نیز 16 درصد حق بیمه توسط دولت پرداخت می‌شود و در سال‌های سوم، چهارم و پنجم نیز حق بیمه پرداختی توسط دولت به ترتیب 14، 12 و 10 درصد است.

وی اضافه کرد: بر اساس بند "و" ماده80 قانون برنامه پنجم توسعه، به دولت اجازه داده می‌شود در راستای ایجاد اشتغال پایدار، توسعه کارآفرینی، کاهش عدم تعادل منطقه‌ای و توسعه مشاغل نو، نسبت به اعمال تخفیف پلکانی و یا تأمین بخشی از حق بیمه سهم کارفرمایان کارگاه‌هایی که با تأیید و یا معرفی واحدهای وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی در جهت بکارگیری نیروی کار جدید مبادرت می‌کند، اقدام کند، مشروط به آن که واحد، تازه تأسیس بوده ‌یا در سال قبل از آن، کاهش نیروی کار نداشته باشد.