به گزارش خبر گزاری برنا در هرمزگان، به منظور بررسی روند ساخت آب شیرین کن منطقه یک ودو فضای سبز شهر بندرعباس حسین رنجبر معاون خدمات شهری به همراه مدیر عامل سازمان پارکها و فضای سبز و شهردارمنطقه یک،عبدالحسین ارجمند،شهردارمنطقه دو،افشین مظهری ، شهرداران ناحیه ها وکارشناسان اجرائی مناطق بازدیدی از بوستان دباغیان و بوستان خلیج فارس بعمل آوردند.

حسین رنجبر معاون خدمات شهری در این باره گفت : دستگاههای آب شیرین کن مذکور با ظرفیت تولید روزانه 1500 متر کعب درسه فاز قرار است در سطح بوستانهای دباغیان ،صیادان ،بوستان خلیج فارس تا هفته دولت نصب و توسط سازمان پارکها و فضای سبز به بهره برداری برسد، که البته در فاز اول 500متر مکعب به بهره برداری می رسد.

 مصطفی خادم اظهارداشتند : امید داریم با بهره برداری از این آب شیرین کن بخشی از نیاز آبی فضای سبز تامین و شاهد توسعه سرانه فضای سبز در آینده نزدیک باشیم.

مدیرعامل سازمان پارک‌ها و فضای سبز شهرداری بندرعباس با اشاره به اقدامات انجام شده برای کاهش مصرف آب، درپایان بیان کرد: تغییر الگوی کاشت و استفاده از گونه‌های مقاوم و نیاز کم به آب در این زمینه اجرا شده است.