به گزارش خبر گزاری برنا در هرمزگان ، این امر در جهت تقویت باورهای دینی و با هدف امر به معروف ونهی از منکر و با تاکید بر نقش مساجد و اماکن و تشکلهای مذهبی صورت گرفت .