به گزارش خبر گزاری برنا در هرمزگان؛دانش هاشمی پور در جلسه شورای پشتیبانی سواد آموزی استان که به ریاست معاون سیاسی امنیتی استان برگزارشد، افزود: جایگاه شورای پشتیبانی سواد آموزی استان درجهت بهره گیری از تمامی ظرفیت موجود برای ریشه کنی بی سوادی بسیارمهم وقابل توجه است و این شورا از حمایت کامل در پیشبرد طرح های خود برخورداراست.

 وی  با بیان اینکه از ابتدای سال تاکنون قریب به 12 هزار بی سواد وکم سواد تحت پوشش فعالیت های سواد آموزی قرار گرفتند، خاطرنشان کرد: ایجاد11 مرکز یادگیری محلی درراستای تعمیق فعالیت های سوادآموزی وهمچنین جذب وآموزش قریب 1350نفر از اولیای بی سواد از ابتدای شروع به آموزش اولیای بیسواد تاکنون، ازجمله اقدامات آموزش وپرورش استان بوده است.

به گفته هاشمی پور: باتوجه به پراکندگی بیسوادان، مشارکت همه سازمانه ها ونهادها ودستگاه ها در شناسایی بیسوادان بسیار مهم است.

مدیر کل آموزش وپرورش استان هرمزگان همچنین گفت: ریشه کنی بیسوادی و انسداد مبادی آن از جمله اولویت های مهم و راهبردی آموزش و پرورش هرمزگان است که با همه ظرفیت ها و با رویکرد برنامه محور دنبال می شود.