به گزارش خبر گزاری برنا در هرمزگان، محمد پورفخری مدیر کل راه آهن هرمزگان با تشریح عملکرداین اداره کل درخصوص حمل بار درهفت ماهه اول سال جاری اظهار داشت : در بندر شهید رجایی از ابتدای سال جاری تا کنون شاهد رشد۲۰ درصدی در زمینه تناژ و۲۹ درصدی در زمینه تعداد واگن در این اداره کل بوده ایم .در این مدت جابجایی ۹ میلیون و۷۳۰ هزار و۸۲۲ تن محمولات اعم از ترانزیت، نفتی و غیرنفتی انجام گرفته که این امربوسیله ۱۵۷هزار و ۵۹۴ دستگاه واگن محقق شده است.

پورفخری افزود: امسال باتوسعه خطوط ریلی در محوطه بندری شهید رجایی سهم جابجایی بار توسط حمل ونقل ریلی

نسبت به جاده ۲۰ درصد در سال جاری می باشد.

مدیر کل راه آهن گفت: در این مدت در زمینه بارگیری تعداد ۵۷هزارو ۴۳۲دستگاه واگن به میزان ۳ میلیون و ۹۰۱هزار و ۲۶۵ تن بارگیری انجام شده است که با مقایسه با مدت مشابه سال قبل ۱۳ درصد رشد را نشان می دهد و در زمینه تخلیه تعداد ۱۰۰ هزار و ۱۶۲دستگاه واگن به میزان ۵ میلیون و ۸۲۹ هزار و ۵۵۷ تن تخلیه انجام شده که با مقایسه با مدت مشابه سال قبل از لحاظ تعداد واگن ۳۳ درصد و از لحاظ تناژ ۲۶ درصد رشد را شاهد بو ده ایم که اهم کالاهای جابجا شده در این مدت عبارتند از: مواد معدنی، مس، مازوت، کانتینرباردار و خالی، رول و... بوده است.ضمناً در خصوص عملکرد راه آهن در زمینه تخلیه و بارگیری کانتینری در هفت ماهه اول سال جاری از ۳۰ هزار و ۱۱۲ TEU در سال گذشته ، به ۵۴ هزار و ۶۳۲ TEU در سال جاری رسیده است که رشد ۸۱ درصدی را شاهد بوده ایم و در مورد تن کیلومتر مرزی از ۳ میلیارد و ۳۲۸ میلیون و ۵۳۶هزار و ۵۶۹ تن کیلومتر در سال گذشته به ۳ میلیارد و ۷۳۸ میلیون و ۹۸هزار و ۸۵۸ تن کیلومتر در سال جاری بوده است که ۱۲ درصد رشد را نشان می دهد.