به گزارش خبر گزاری برنا در هرمزگان،سیروس اسدپور  اظهار داشت: از ابتدای سال تاکنون بیش از بیش از 40 میلیون لیتر مواد سوختی در سطح شهرستانهای استان هرمزگان توزیع شده است.

وی توزیع مواد سوختی مورد نیاز بین روستائیان و کشاورزان را از وظایف مهم تعاون روستایی در فصول مختلف سال عنوان و تصریح کرد: 102 عامل توزیع مواد سوختی مورد نیاز روستائیان شامل نفت سفید، نفت گاز و بنزین در سطح شهرستان های استان را توزیع میکنند.

اسدپور افزود: 2میلیون لیتر نفت سفید، 27میلیون لیتر نفت گاز، 10میلیون لیتر بنزین از سوی عاملین توزیع مواد سوختی شبکه تعاون روستایی بین روستائیان توزیع شده است.

مدیر تعاون روستایی هرمزگان با بیان اینکه جایگاه فروش مواد سوختی در اکثر روستاهای استان هرمزگان دایر است، بیان کرد: ارزش ریالی مواد سوختی عرضه شده بیش از 16میلیارد ریال برآورد میشود.

وی مهمترین رسالت شبکه تعاون روستایی را ارائه خدمات به روستائیان و اعضا تشکلهای تحت پوشش در چارچوب اهداف و اساسنامههای تعاونیها دانست و تصریح کرد: شبکه تعاون روستایی در زمینه تولید ملی با ارائه انواع خدمات مختلف به مجموعه تولیدکنندگان و کشاورزان نقشی مهمی در رونقبخش کشاورزی و اقتصاد کشور دارد.