به گزارش خبر گزاری برنا در هرمزگان؛ یازدهمین جلسه کمیته راهبری طرح احیاء و تعادل بخشی منابع آب زیرزمینی به ریاست آقای مهندس ملایی، مدیرعامل شرکت سهامی آب منطقه ای هرمزگان و با حضور معاونین، مدیران و کارشناسان پروژه ها، در محل سالن کنفرانس این شرکت برگزار گردید.

در ابتدای این جلسه مهندس رازمند مجری طرح احیاء و تعادل بخشی منابع آب زیرزمینی گزارش کاملی در رابطه با اقدامات انجام شده درخصوص مصوبات جلسه قبل ارائه دادند و گزارش روابط عمومی، دفتر قراردادها و کارشناسان پروژه در بخش های ذیربط نیز ارائه گردید.

در ادامه جلسه کلیه اعضاء به منظور بهبود عملکرد در ارتباط با اجرای هر چه بهتر این طرح به بحث و تبادل نظر پرداختند و مدیر عامل شرکت نیز بر اجرای دقیق و به موقع پروژه های طرح احیاء و همکاری تمامی بخشهای شرکت تأکید نمودند.