به گزارش خبر گزاری برنا در هرمزگان،طبق گزارش ارائه شده توسط هواشناسی استان، از تاریخ 1/9/95 حضور زبانه پرفشار سیبری با تحت تاثیر قرار دادن استانهای جنوبی کشور تا روز شنبه مورخ 06/09/95 ادامه دارد  و با وزش باد شمال شرقی منجر به استمرار پدیده ریزگرد در استان خواهد بود. وضعیت جوی شهرستان در ساعات پایانی دیروز روند کاهش داشته ولی از ساعات اولیه امروز صبح روند افزایشی داشته و در ساعت دوازده ظهر امروز مورخ 2/9/95 به دو برابر استاندارد رسیده است

طبق گزارش این اداره کل، میزان ریزگرد از 200 میکروگرم بر متر مکعب در ساعت5:30 صبح به مقدار 300 میکروگرم بر متر مکعب در ساعت 12 ظهر رسیده است که شاخص  وضعیت آلودگی هوا دراین حالت در شرایط  ناسالم قرار دارد .