به گزارش خبر گزاری برنا در هرمزگان؛ "سید محمد میرحسینی" رئیس مرکز آموزش علمی کاربردی جهاد دانشگاهی بندرعباس طی این حکم به مدت 2 سال با حفظ سمت به‌عنوان عضو شورای پژوهش و فناوری دانشگاه علمی کاربردی واحد استان هرمزگان منصوب شد.

دراین حکم آمده است نظر به‌مراتب تخصص و تجربیات ارزشمند جنابعالی و با توجه به ماده4 آیین‌نامه شورای پژوهش و فناوری واحدهای استانی دانشگاه علمی و کاربردی و پیشنهاد رئیس واحد استانی این انتصاب صورت گرفته است.

همچنین امید است بااتکال به خداوند متعال و بر اساس مفاد آئین‌نامه شورای پژوهش و فناوری واحدهای استانی دانشگاه، در انجام وظایف محوله و پیشبرد اهداف کلان نظام آموزش عالی مهارتی و به‌خصوص امور پژوهش و فناوری موفق و مؤید باشید.