به گزارش خبر گزاری برنا در هرمزگان ،محمدرضا مقصودلو رئیس فدراسیون کبدی که جهت بازدید از استان هرمزگان وارد بندرعباس شده بود به همراه باقری نماینده ی وزارت ورزش وجوانان در محل اداره کل ورزش وجوانان با غلامعلی دانشور متولی ورزش استان دیدار نمود.

دراین دیدار متولی ورزش استان ضمن خیرمقدم به رئیس فدراسیون کبدی حضور روسای فدراسیون ورزش را در استان مغتنم شمرد و اظهارداشت:فدراسیون ها و ادارات کل همه یک هدف مشترک وآن هم رشد و توسعه ی رشته های مربوط در استان را دارند.

وماهم امیدواریم با حضور جناب مقصودلو شاهد توسعه و پیشرفت بیشتر رشته کبدی در استان هرمزگان که دارای ظرفیت ها و پتانسیل های خوب می باشد باشیم.

وهم اکنون بیش از200نفر ورزشکار دربندرعباس وسایر شهرهای استان دراین رشته ی ورزشی ساماندهی شده اندوامیدوارم با حمایت های فدراسیون وکمک های این اداره کل و پیگیری های رئیس هیئت شاهد موفقیت های بیشتری در رشته ی کبدی برای خانم ها و آقایان در هرمزگان باشیم.

سپس مقصودلو اظهارداشت:مابه همه ی استان ها نگاه و توجه ویژه ای داریم ،خصوصاًاستان هایی مانند هرمزگان که در رشته ی کبدی استعداد ها و ظرفیت های خوبی دارند.

و2نفر ملی پوش از استان هرمزگان نیز عضو تیم ملی هستند و امیدواریم که مانند برادران کروکی چندبرابر در استان هرمزگان فعالیت داشته باشند.