به گزارش خبر گزاری برنا در هرمزگان؛ کارگاهی علمی با عنوان بازی های زندگی جهت آموزش پرسنل با همکاری دفتر امور زنان و خانواده شرکت، در محل سالن اجتماعات این شرکت برگزار گردید.  

تدریس دوره توسط، استاد فرهاد مدرس، مدرس ارشد تحول در زندگی سخنران و نویسنده انگیزشی و آموزشی اصول موفقیت انجام گرفت.

آکادمی تحول در زندگی با استفاده از جدیدترین مطالب علمی و در قالب کارگاه های عملی و کاربردی مهارت های لازم به منظور ایجاد یک زندگی زیبا و پر نشاط را به افراد آموزش می دهد.

در این دوره که جمعی از پرسنل آب منطقه ای حضور داشتند، آموزش درخصوص تحول درونی افراد، تحریک انگیزش افراد، تعیین هدف، استراتژی، تداوم عمل و همچنین تحقق موفقیت داده شد.