به گزارش خبر گزاری برنا درهرمزگان، مباحثی از جمله آشنایی با مفهوم اعتباربخشی، نحوه استقرار و سنجه های تجهیزات پزشکی در اعتباربخشی، نحوه تدوین روش های اجرایی و دستورالعمل های این واحد در سنجه های اعتباربخشی در این جلسه مورد بحث قرار گرفت و آموزش های لازم به کارشناسان داده شد.

گفتنی است:اعتبار بخشی بیمارستان ها به صورت سالیانه توسط معاونت درمان وزارت خانه متبوع انجام می گردد.

شایان ذکر است:همچنین در این جلسه از زحمات مهندس اسحق عامری سیاهویی مدیر سابق اداره نظارت و ارزیابی تجهیزات و ملزومات پزشکی تقدیر و تشکر به عمل آمد.