به گزارش خبرگزاری برنا در هرمزگان؛علیرضا فولادی در جمع فرهنگیان منطقه فین مصوبات کمیته نظام جامع برنامه ریزی را لازم الاجرا برای همه دانست و بیان داشت: به دلیل حساسیت آن نیاز است که دستورالعمل نظام برنامه ریزی را همه ی اعضای کمیته به صورت دقیق مطالعه نمایند.

وی عنوان نمود: رئیس اداره ،کلیه معاونین، سه نفر به عنوان نماینده مدیران سه مقطع، کارشناسان حراست، بازرسی، انجمن و اولیاء ، آمار و امور بانوان عضو این کمیته هستند و نیاز است کلیه اعضای کمیته دستور العمل نظام برنامه ریزی را مطالعه نمایند.

معاون پژوهش و برنامه ریزی با بیان این که در طرح نظام جامع برنامه ریزی اختیارات به مدیران مدارس اعطا می گردد، با ذکر مثالی گفت: به عنوان نمونه ضمن برگزاری کمیته برنامه ریزی مدرسه مشخص می شود که آیا معلمی قادر به تدریس در درس مربوطه می باشد یا خیر که طی مصوبه این کمیته، وضعیت معلم مشخص می گردد، البته در برخی از موارد نیاز به مجوز کمیته برنامه ریزی منطقه و اداره کل است.

وی در ادامه با بیان این که معلم نمونه را مدرسه طبق شاخص های تعریفی خودش انتخاب می کند اذعان داشت: دراین راستا مدیربه همراه معاونین و معلمان طی جلسه ای شاخص های معلم نمونه را مشخص می کنند و طبق آن معلم نمونه مدرسه مشخص می شود با این روند برترین معلم مدرسه انتخاب خواهد شد.

معاون پژوهش وبرنامه ریزی در ادامه سخنان خود گفت: جهت مشخص نمودن معلمان نمونه در سطح منطقه، طی جلسه ای با مدیران مدارس شاخص ها تعیین می شود و طبق شاخص های تعیین شده معلم نمونه در سطح منطقه را مشخص می کنند.