به گزارش خبرگزاری برنا در هرمزگان، عباس شیرخانلو در اولین جلسه کارگروه تخصصی امور زیربنایی و شهرسازی استان هرمزگان در سال جاری، عنوان کرد: با توجه به توسعه شهرها باید حساسیت بیشتری در بررسی موارد حسب شرح وظایف کارگروه امور زیربنایی و شهرسازی داشته باشیم.

وی ادامه داد: موارد مهمی همچون تعیین کاربری اراضی که وظیفه کارگروه زیربنایی است باید با نهایت دقت و طبق قانون مورد بررسی قرار گیرد و اجرا شود.

معاون هماهنگی امور عمرانی استانداری هرمزگان خاطرنشان کرد: در این جلسه نیز 20 مورد از درخواست های تعیین کاربری اراضی در داخل و خارج از حریم شهرهای استان مطرح و مورد بحث و بررسی و تبادل نظر قرار گرفت که تعدادی از پرونده های مذکور به تایید کارگروه امور زیربنایی رسید و تعدادی جهت بررسی مجدد به دبیرخانه کارگروه ارجاع شد.