به گزارش خبرگزاری برنا در هرمزگان، سعید بنی عامریان گفت: در شورای پژوهشی طرح هایی همچون کاشت شبدر شیرین در زمین های زراعی قشم، طرح آموزشی اجتماعی با من بخوان، طرح قشم جزیره ای برای کودکان، ساخت یک مرکز پرتودهی مواد غذایی صادراتی و بررسی تأثیر آگاهی دوران بارداری در کاهش مخاطرات زایمان بررسی شد.

وی ادامه داد: این شورا به منظور بررسی و تصویب حمایت از طرح‌های پژوهشی انجمن دانشگاهیان قشم در مرکز بین‌المللی رشد قشم برگزار و در پایان آن نحوه حمایت از طرح ها مشخص شد.

بنی عامریان اظهار کرد: حمایت از طرح های دانشگاهیان یکی از رویکردهای مهم مدیرعامل سازمان منطقه آزاد قشم است و شورای پژوهشی با حضور مدیران، مسئولین و کارشناسان  مرتبط با موضوع طرح‌ها  و ارائه دهنگان طرح‌های پژوهشی از انجمن دانشگاهیان قشم برگزار گردید.

به گفته مدیر کل برنامه ریزی و بودجه سازمان منطقه آزاد قشم در پایان شورا نیز موضوعات پایان‌نامه‌های اعضای پذیرفته‌شده بورس تحصیلی مورد بررسی قرار گرفت.