به گزارش خبرگزاری برنا درهرمزگان،عباس قاسمی ،معاون پرورشی وتربیت بدنی ناحیه یک بندرعباس، با اعلام این خبر خاطر نشان ساخت: مراسم تجلیل وتقدیراززحمات مخلصانه ی مراقبین سلامت ناحیه یک بندرعباس، باحضور مدیرآموزش وپرورش این ناحیه ودیگر مسئولین  برگزار گردید.

دراین مراسم،مدیر آموزش وپرورش ناحیه یک بندرعباس ضمن تقدیراززحمات بیدریغ مراقبین سلامت درراستای اشائه ی فرهنگ بهداشت درجامعه ی دانش آموزی ،با تاکید برتعدد برنامه های اجرایی مثبت حوزه ی بهداشت ومراقبت، به عملکرد فوق العاده ی حوزه ی مراقبین سلامت ناحیه یک اشاره نمود وخاطرنشان ساخت: پیگیری برنامه های اجرایی به نحو صحیح ،قطعا بازخوردی مثبت درروند رشد اجتماعی ،فرهنگی واخلاقی دانش آموزان خواهد داشت وخود مراقبتی را بیشتر ازپیش مورد توجه قرارخواهند داد که بطبع نتیجه ی آن داشتن جامعه ی عاری از خشونت ،بیماری ،افسردگی ودیگر مسائل شخصیتی ،تربیتی وبهداشتی خواهد بود.