به گزارش خبرگزاری برنا در هرمزگان ، قائم مقام مدیر عامل شرکت آب منطقه ای هرمزگان ضمن اشاره به اهمیت رودخانه ها در استان هرمزگان،ﮔﺴﺘﺮدﮔﯽ اﻃﻼﻋﺎت ﻣﻮﺟﻮد و ﻧﯿﺎز ﺑﻪ ﺟﻤﻊ آوری و ﯾﮑﭙﺎرﭼﻪ ﺳﺎزی آﻧﻬﺎ ﺟﻬﺖ ﭘﺎﺳﺨﮕﻮﯾﯽ ﺑﻪ ﻣﺮاﺟﻌﺎن، ﺷﻨﺎﺳﺎﯾﯽ ﺗﺼﺮﻓﺎت، در اﺧﺘﯿﺎر داﺷﺘﻦ ﮔﺰارﺷﺎت ﺑﻪ روز و آﻣﺎرﻫﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻣﻮرد ﻧﯿﺎز، ﺗﺸﮑﯿﻞ ﯾﮏ ﭘﺎﯾﮕﺎه داده ﻣﮑﺎﻧﯽ ﯾﮑﭙﺎرﭼﻪ و ﺑﻪ روز را ﺿﺮوری دانست و همچنین بر لزوم تخصیص بودجه به بخش مهندسی رودخانه ها و همچنین سیستم های اطلاعات جغرافیایی(GIS) شرکت سهامی آب منطقه ای هرمزگان را تاکید کردند.

به گزارش دفتر فناوری اطلاعات شرکت سهامی آب منطقه ای هرمزگان از عمده کارکردهای سامانه ، ﺗﻮﻟﯿﺪ ﯾﮏ ﭘﺎﯾﮕﺎه داده ﻣﮑﺎﻧﯽ ﯾﮑﭙﺎرﭼﻪ از اﻃﻼﻋﺎت ﻣﮑﺎن ﻣﺮﺟﻊ رودﺧﺎﻧﻪ ﻫا، اﻣﮑﺎن ﭘﺎﺳﺨﮕﻮﯾﯽ ﺳﺮﯾﻊ و دﻗﯿﻖ ﺑﻪ اﺳﺘﻌﻼﻣﺎت ﻣﻄﺮح ﺷﺪه و اﻣﮑﺎن ﺗﻮﻟﯿﺪ ﮔﺰارﺷﺎت ﻣﺘﻨﻮع از اﻃﻼﻋﺎت ﻣﮑﺎﻧﯽ و ﺗﻮﺻﯿﻔﯽ می باشد.

آقای مهندس عاشوری نماینده شرکت مهندسی فرانگاشت نوآور ضمن آموزش سامانه ، بر لزوم ورود درست اطلاعات و لایه های دفتر مهندسی رودخانه ها تاکید کردند.

گفتنی است سامانه اطلاعات مکانی یکپارچه رودخانه ها که از آن به عنوان سامانه "سامیر" یاد می شود قرار است در سطح کشوری رونمایی شود و شرکت سهامی آب منطقه ای هرمزگان به عنوان یکی از شرکت های پیشگام در این زمینه می باشد.

 

با دوستان خود به اشتراک بگذارید: