به گزارش خبرگزاری برنا در هرمزگان ؛ مهندس مهین عالیشاهی ، کارشناس سلامت محیط کار شبکه بهداشت و درمان حاجی آباد گفت: این کمیته با حضور جمعی از کارشناسان شبکه بهداشت و درمان، اداره جهاد کشاورزی و دامپزشکی برای دومین بار در سال جاری جهت پیگیری وضعیت عوامل تهدید کننده سلامت کارگران و کارفرمایان بخش کشاورزی در محیط کار برگزار شد.

عالیشاهی افزود: عوامل فیزیکی و شیمیایی محیط کار و بویژه سموم مورد استفاده در بخش کشاورزی، از مهمترین عوامل زیان آور محیط کار است که در صورت عدم کنترل مصرف آنها و عدم استفاده از وسایل حفاظت فردی می تواند سلامت کشاورزان و کارگران شاغل در این بخش را به خطر اندازد و سایر افراد جامعه نیز به عنوان مصرف کنندگان نهایی محصولات کشاورزی در صورت استفاده بی رویه سموم توسط کشاورزان و باقی ماندن آثار سموم در محصولات کشاورزی در معرض خطر قرار خواهند گرفت.

مهندس رحیم زاده؛ کارشناس اداره جهاد کشاورزی و دیگر عضو کمیته کشاورزی نیز در خصوص کاهش استفاده از سموم در بخش کشاورزی افزود: طبق رویکرد جدید سازمان جهاد کشاورزی، سعی می شود در بحث کنترل آفات کشاورزی از روش های تلفیقی مبارزه با آفات استفاده شود که شامل استفاده از سموم کم خطر به همراه مبارزه بیولوژیک است که در این روش از دشمنان طبیعی آفات بر علیه آنها استفاده می شود.

وی همچنین در بحث باقیمانده سموم کشاورزی نیز تأکید کرد: بررسی باقیمانده سموم در محصولات کشاورزی توسط اداره استاندارد کنترل می شود و به کشاورزانی که محصول تولیدی آنها میزان حد مجاز باقی مانده سم و آثار کودهای کشاورزی را داشته باشد، برچسب محصول سالم داده می شود.

دکتر اقتدار بختیاری؛ مدیر شبکه بهداشت و درمان شهرستان حاجی آباد در این جلسه یادآور شد: آموزش های بهداشتی باید به طور مؤثر و مناسب با همکاری تنگاتنگ کارشناسان شبکه بهداشت و درمان و جهادکشاورزی به کشاورزان داده شود.

 

وی افزود: آموزش های مؤثر و مداوم، در نهایت باعث تغییر رفتار در استفاده از سموم کم خطر، استفاده از وسایل حفاظت فردی، استفاده کمتر از کودهای کشاورزی و ... خواهد شد که به نوعی خود سرمایه گذاری در سلامت کشاورزان و افراد جامعه به عنوان استفاده کنندگان نهایی خواهد شد و در نتیجه این امر بار بیماری های ناشی از عوارض سموم در بدن مثل سطان ها را در جامعه کاهش خواهد داد.