موسی ابوذری مدیر روابط عمومی اداره کل نوسازی توسعه و تجهز مدارس هرمزگان در یادداشت ارسالی خود به مناسبت روز روابط عمومی به خبرگزاری برنا در اورده است:

امروزه شبکه ای بودن یک اصل و غیرشبکه ای بودن محرومیت از سرمایه داده ای ، سرمایه اجتماعی و استفاده محدود از ظرفیت های ارتباطی است و همین دلایل لزوم توجه به ضرورت و ظهور « روابط عمومی جدید شبکه ای » را به امری بدیهی و اجتناب ناپذیر مبدل کرده است .

موسی ابوذری مدیرروابط عمومی اداره کل نوسازی ، توسعه و تجهیز مدارس هرمزگان