به گزارش خبرگزاری برنا در  هرمزگان ، دومین جلسه شورای حفاظت منابع آب شهرستان پارسیان در سال جاری در اردیبهشت ماه1397 به ریاست فرماندار محترم شهرستان پارسیان تشکیل گردید.  

 در این جلسه رئیس اداره منابع آب پارسیان گزارشی در خصوص مصوبات قبلی شورای حفاظت،پلمپ چاههای غیر مجاز فرم 5 بر اساس دستورالعمل سوم طرح احیا، شناسایی و برخورد با متخلفین منابع آبی برداشت و اقدامات انجام شده توسط اداره منابع آب پارسیان درخصوص شناسایی و برخورد با تخلفات منابع آب مطالبی  ارائه نمودند .

در ادامه نیز مهندس دلدار درخصوص برنامه الگوی کشت و فرماندار محترم شهرستان نیز درخصوص مدیریت منابع آبی و چالش های موجود در این خصوص بیاناتی ارائه نمودند.

از مصوبات این جلسه می توان به اجرای برنامه الگوی کشت در راستای حفظ منابع آبی و کاهش کشت و عدم ارائه خدمات به افرادی که الگوی کشت رعایت نکنند ، اشاره نمود.