به گزارش خبرگزاریر برنا در هرمزگان، یعقوب دلدار افزود: این جلسه با هدف تبیین مدیریت مصرف آب و اجرای مدیریت کشت، پایداری تولید و تعییر شیوه های کشت(کشت گلخانه ای) برگزار گردید.

وی با بیان اینکه مراتع و منابع طبیعی متاثر از کاهش بارندکی خواهند بود تشریح کرد: همه کارشناسان بایستی حداکثر تلاش خود را برای مهار تاثیر منفی بارندگی بر کشاورزی به کار برند.

مدیر جهاد کشاورزی پارسیان خاطرنشان کرد: با توجه به کاهش حجم منابع آب زیر زمینی، کشت های گلخانه ای می بایست در اولویت کشاورزان قرار گیرد.

وی اظهار کرد: میزان آبیاری باغات تغییر نمی کند اما کشاورزان میتوانند با کم آبیاری یا انداختن فاصله بیشتر بین هر آبیاری در کاهش مصرف آب سهیم باشند.

دلدار اظهار کرد: سطوح زیرکشت زراعی می بایست 20 درصد کاهش یابد.