به گزارش خبرگزاری برنا در  هرمزگان ؛ ایوب شکاری گفت: نیروهای یگان حفاظت این اداره در منطقه دراشکفت معدنوئیه متوجه تصرف اراضی ملی شده و با استناد به تبصره ذیل ماده 55 قانون حفاظت و بهره برداری از جنگل ها و مراتع کشور، اراضی تصرفی را از ید متصرف خارج و به انفال بازگرداندند.

شکاری ارزش ریالی این اراضی ملی را ده میلیون ریال عنوان کرد و افزود : به منظور جلوگیری از تصرفات اراضی ملی و مبارزه با زمین خواری و حفظ و حراست از عرصه های منابع طبیعی این اداره به صورت تمام وقت آماده دریافت گزارشات تخریب و تصرف اراضی ملی ، قطع درختان جنگلی و غیره از طریق سامانه تلفنی 1504 می باشد.