به گزارش خبرگزاری برنا در هرمزگان وی با تحصیلات کارشناس ارشد آبخیزداری و با دو دهه فعالیت و تلاش موثر در زمینه اجرایی آبخیزداری پیش از این سوابقی از قبیل رییس اداره اجرایی آبخیزداری و بیش از 7 سال نیز معاون آبخیزداری اداره کل منابع طبیعی و آبخیزداری هرمزگان بوده است

دبیر کمیته فنی منابع طبیعی استان و همکاری در اجرای ۱۶ طرح پژوهشی و تحقیقاتی و تالیف کتاب دانش بومی آبخیزداری در هرمزگان از دیگر سوابق نامبرده می باشد.

حسین پور در زمان تصدی معاونت آبخیزداری اداره کل منابع طبیعی و آبخیزداری هرمزگان بارها عناوین برتر کشوری را در ارزیابی عملکرد آبخیزداری استان ها کسب نموده بود.

روابط عمومی اداره کل منابع طبیعی و آبخیزداری هرمزگان ضمن تبریک به ایشان مطمئن است با توجه به حسن سابقه تجربی و علمی منشاء اثر و خیر و برکت در آبخیزداری کشور خواهد شد.