به گزارش خبرگزاری برنا در  هرمزگان، محمدباقر کشفی با تشریح برخی الزامات ایجاد رضایتمندی در مردم و افزایش اعتماد مردم به دولت و حاکمیت از سوی دستگاه های اجرایی، عنوان کرد: برای رسیدن به این هدف مهم هرکدام از مدیران سازمان ها و ادارات باید به وظایف و مسئولیت هایی که بر عهده دارند به خوبی و کامل عمل نمایند و در حیطه وظایف خود پاسخگو باشند.

او ادامه داد: بر این اساس اعتقاد داریم که هر یک از دستگاه های اجرایی باید منابع مالی، نیروی انسانی و سایر امکانات خود را به شکل صحیح برای رسیدن به اهداف به کار بگیرند.

مشاور عالی استاندار هرمزگان ضمن تاکید بر استفاده هنرمندانه و مبتکرانه از منابع توسط مدیران دستگاه ها، افزود: نیاز است در این راستا دستگاه ها و مجموعه های اداری با انجام مطالعات مرتبط و تشکیل اتاق فکر به وظایف خود به شکل بهتر عمل کنند.

کشفی با بیان اینکه فرهنگ انجام وظیفه به نحواحسن باید در جامعه عمومی سازی شود، تصریح کرد: اگر به این ویژگی ها توجه داشته باشیم، خواهیم توانست اهداف ترسیم شده که در راس آنها رضایتمندی مردم قرار دارد را جامه عمل بپوشانیم.

او اثرسنجی از انجام کارها را دیگر محور مهم در راستای افزایش اعتماد مردم به دولت و حاکمیت برشمرد و گفت: باید زمانی که کاری صورت می گیرد، اثرات این کار در جامعه نیز مورد سنجش قرار گیرد.

مشاور ارشد استاندار هرمزگان همچنین بر لزوم اولویت بندی کارها توسط مدیران دستگاه های اجرایی تاکید کرد و خواستار تمرکز مدیران بر روی کارهای حساس و دارای اهمیت شد.