به گزارش خبرگزاری بُرنا در  هرمزگان ؛عامری سیاهویی در این دیدار افزود: دانشگاه پیام نور از ظرفیت و پتانسیل های علمی و پژوهشی برخوردار است و با وجود اساتید و اعضای هیات علمی دانشگاه می توانند در طرح های ارتباط با صنعت، بویژه در حوزه های مرتبط، با شهرداری ابوموسی همکاری نمایند.

رئیس دانشگاه پیام نور ابوموسی از انعقعاد تفاهم نامه همکاری بین دانشگاه پیام نور ابوموسی و شهرداری خبرداد و گفت: طبق این توافق نامه دو طرف در زمینه فعالیت های فرهنگی، اجتماعی ورزشی و همچنین آموزشی تعامل و همکاری لازم را داشته باشند.

در ادامه مهندس قریشی شهردار ابوموسی گفت: برای عمران و توسعه شهرستان ابوموسی از مشاوره و طرح های پژوهشی اساتید دانشگاه پیام نور استفاده خواهم کرد.

مهندس قریشی در این دیدار ابراز داشتند در زمینه زیباسازی فضای محیط درونی و بیرونی دانشگاه، کاشت بذر گل و درختان مثمر مساعدت لازم را داشته باشند

در پایان عامری سیاهویی از مساعدتهای بی دریغ شهردار  ابوموسی سپاسگزاری نمودند.