به گزارش خبرگزاری بُرنا در  هرمزگان ؛دانش آموز رتبه ی اول معماری داخلی نوزدهمین جشنواره هنرهای تجسمی کشورباتوضیح پیرامون فعالیت هایش درزمینهی رشته ی تحصیلی خود گفت:برای طراحی ایده هایم با پدرومادرم به بازدید ازساختمان ها پرداخته وایده هایخوبی بدست آوردم که درموفقیت کشوری من موثر بود.

وی شرکت دراین جشنواره را ازاولین تجربیات خود درزمینهی رقابت های دانش آموزی عنوان کرد وبیان داشت:درمرحله ی استانی طرح های آماده شده درمدرسه را ارائه کردم ولی درمرحله ی کشوری ،کاربصورت انفرادی وکارگاهی انجام شد.

این چهره ی موفق استان ،یکی دیگرازازدلایل موفقیت خود را حمایت های مسئولین هنرستان خلیج فارس ناحیهیک بندرعباس ودبیر مربوطه ی خود دانست وگفت:برای شروع تحصیل درپایهییازدهم متوسطه ،با ایده های بزرگتری خود راآماده میکنم.

نیلوفرباقرزاده تلاش وپشتکار را سرمایهی اصلی دانش آموزان برای طی نمودن پله های موفقیت دانست ومطالعه،تحقیق ومهارت اندوزی را بعنوان  کلیدهای طلایی به همتایان خود توصیه نمود.