به گزارش خبرگزاری برنا در هرمزگان، دوهفته نامه "صبح دریا" در شماره اول خود با تیترهای "سالی یکبار خبرنگار" و "مروری بر ظرفیت های اقتصادی هرمزگان" در هشت صفحه به بیان دغدغه ها و گفته های خبرنگاران ، ظرفیت های اقتصادی استان و مروری بر خبرهای دوهفته اخیر استان پرداخته است.

دو هفته نامه صبح دریا به صاحب امتیازی و مدیر مسئولی کاظم محمدیان مصمم و سردبیری جمیله دبیری نیا کارخود را آغاز کرد.

گفتنی است استان هرمزگان با 105 رسانه در قالب هفت روزنامه، 32 هفته نامه، یازده دوهفته نامه، دوازاده ماهنامه، سه دوماهنامه، 9 فصلنامه و چهار  دوفصلنامه توانسته است ظرفیت رسانه ای  خوبی را در اختیار بگیرد.