به گزارش خبرگزاری بُرنا در  هرمزگان ؛مهندس دادرس افزود:  مزایای تغذیه با شیر مادر برای کودک و مادر، بر همه واضح است، اما  این مادران هستند که باید بیشترین اطلاعات را دریافت کنند و با تغییر در رفتار و طرز فکر خود، تغذیه با شیر مادر را به عنوان انتخابی سالم برگزینند.

معاون مرکز بهداشت شهرستان بندرعباس تاکید کرد: تلاشها باید بر روی یک راهکار ارتباطی موفق متمرکز شوند ودراین امر سفیران سلامت درهمراهی وحمایت مادران نقش بسیار زیادی را خواهند گذاشت .

وی یادآور شد: ترویج تغذیه باشیر مادر نباید محدود به هفته یا روز تغذیه با شیر مادر باشد بلکه برای تاثیرگذاری و ایجاد تغییر،  باید برنامه ها و نهضت های درازمدت داشت.

درپایان این همایش از دوتن ازمادران نمونه و موفق درشیردهی و شاغل تقدیربعمل آمد.