به گزارش خبر گزاری برنا در  هرمزگان، رضا برومند مدیر کل میراث فرهنگی در این جلسه گفت: برای گردشگری هرمزگان هویت سازی می کنیم و هویت سازی گردشگری باید به گونه ای باشد که یک گردشگر قبل از ورود به هرمزگان  خاطره آن را از یاد نبرد.

وی با اشاره به اینکه برای این منظور باید به یک سازماندهی کلی پرداخت، افزود: جهت دهی به این امر به یک برنامه‌ریزی منسجم، متناوب و همکاری نیازمند است.

برومند با اشاره بر لزوم ارتقای ظرفیت‌های گردشگری هرمزگان به ارائه راهکارهایی در راستای رفع مشکلات پرداخت.

در ادامه اتابک معاون و کارشناسان حوزه گردشگری و سرمایه گذاری و طرح ها، برنامه های کلی و عملیاتی در حوزه های معاونت اعم از آموزش، نظارت، تسهیلات و سایر برنامه های مورد نظر پرداختند.