به گزارش خبرگزاری برنا در  هرمزگان ؛ علی باقرزاده به همراه جمعی از معاونین و مدیران سازمان ضمن سرکشی از مراکز جهادکشاورزی قلعه قاضی، تخت، شمیل و تیرور با کارشناسان این مراکز نیز نشست داشته و در جریان آخرین وضعیت کشاورزی در این مناطق قرار گرفت.

 

رئیس سازمان جهادکشاورزی هرمزگان در مرکز جهادکشاورزی قلعه قاضی با تاکید بر اینکه مراکز جهادکشاورزی به سمت فعالیت های علمی حرکت کنند، افزود: مراکز جهادکشاورزی فقط به ارائه کارهای خدماتی به کشاورزان اکتفا نکنند و به انجام فعالیت های علمی با کمک مروجین سازمان جهادکشاورزی اقدام نمایند.

 

وی، در همین زمینه اظهار کرد: فعالیت های خدماتی مراکز جهادکشاورزی به مرور زمان و برنامه ریزی توسط نظام مهندسی و نظام صنفی کشاورزی انجام گیرد.

 

باقرزاده به توزیع سوخت بر اساس عملکرد و به صورت واقعی بین کشاورزان تاکید کرد و گفت: آبیاری مزارع بر اساس برنامه و میزان نیاز زمین های زراعی و باغی به کشاورزان آموزش داده شود.

 

رئیس سازمان جهادکشاورزی هرمزگان، خاطرنشان کرد: توزیع نهاده های دام بر اساس اولویت و بنا به تشخیص و تایید مراکز صورت گیرد.

 

باقرزاده در بازدید مرکز جهادکشاورزی تخت به سوق دادن کشاورزان منطقه به سمت کشت در فضای بسته و گلخانه ای تاکید کرد.

 

رئیس سازمان جهادکشاورزی هرمزگان با حضور در جمع اعضا و عوامل اجرایی طرح یکپارچه سازی نخل کاران و تجمیع اراضی دهستان شمیل، گفت: یکپارچه سازی و تجمیع اراضی یکی از راهکارهای مناسب جهت ارائه خدمات بهتر و بیشتر دولت به کشاورزان منطقه است.

 

گفتنی است؛ در این روز مهندس باقرزاده ضمن حضور در مراکز جهادکشاورزی قلعه قاضی، تخت، شمیل و تیرور با حضور در دفتر مشاور طرح شبکه آبیاری تحت فشار 3 هزار 200 هکتاری شاخه شمالی دشت میناب در جریان آخرین پیشرفت های این فعالیت نیز قرار گرفت.