به گزارش  خبرگزاری برنا در  هرمزگان،نشست مدیرکل اموربانوان استان هرمزگان با مدیرکل راه آهن هرمزگان که در این نشست ضمن مطرح شدن موضوعات مربوط به بانوان کارمند این اداره کل از سالن ایستگاه مسافری و غرفه های ایستگاه بازدید بعمل آمده و از نحوه کار غرفه ها که تعدادی از بانوان در غرفه ها مشغول بکار بودند مورد رضایت مدیرکل اموربانوان قرار گرفت و مقرر شد اتاق مادر و کودک جهت رفاه حال ما دران مسافر در ایستگاه راه آهن بندرعباس راه اندازی شود.