به گزارش خبرگزاری برنا در هرمزگان؛ وی با اشاره به اینکه اداره کل میراث فرهنگی،صنایع دستی و گردشگری در بخش خدمات و به نوعی صنعت می تواند در چرخه اقتصادی کشور نقش مهمی ایفا نماید‌،‌افزود: تمام توان خود را برای ارائه راهبردهای کاربردی و عملیاتی جهت برون رفت کشور از رکود اقتصادی و کمک به رشد اقتصادی در قالب سیاست های کلی به کار گرفته ایم.

مدیر کل میراث فرهنگی هرمزگان با اشاره به گسترده بودن حوزه عملکرد مجموعه میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری، گفت:در حوزه میراث فرهنگی از ابتدای سال علاوه بر برگزاری همایش ها و جشنواره های متعدد، 8 مورد مرمت و احیاء آثار تاریخی و فرهنگی از جمله، ادامه تعمیر و مرمت مسجد جامع بستک، مرمت بخشی از حمام خان بستک، مرمت بخشی از حمام خان بستک، تعمیر و مرمت فرودگاه بندرلنگه، تعمیر و مرمت پل لاتیدان، تعمیر و مرمت کاروانسرای تقی خانی، تعمیر و مرمت قلعه فین و تعمیر و مرمت خانه فکری را انجام داده است.

وی تهیه، گردآوری وارسال 30 پرونده ثبتی آثار تاریخی و میراث معنوی را از جمله دیگر اقدامات این اداره کل در حوزه نشر عنوان کرد.

برومند در بخش دیگری از سخنان خود به عملکرد این اداره کل در حوزه صنایع دستی اشاره کرد و گفت: برگزاری همایش ها و جشنواره های تخصصی صنایع دستی و تجلیل از هنرمندان و صنعتگران پیشکسوت صنایع دستی، آموزش عمومی رشته های صنایع دستی در قالب تفاهم نامه با سازمان های مختلف برخیازاقداماتانجامشدهاست.

اخذ 4 نشان ملی مرغوبیت صنایع دستی، برگزاری 7 نمایشگاه استانی، 19 مورد مشارکت هنرمندان و صنعتگران استان در نمایشگاه های سایر استان ها، یک مورد شرکت در نمایشگاه های خارجی و برگزاری 9 نمایشگاه نوروزی در استان، صدور 4900 کارت شناسایی جهت صنعتگران و هنرمندان خانگی، صدور 50 پروانه تولید کارگاهی جهت هنرمندان و صنعتگران کارگاهی، پرداخت 5400 میلیون ریال تسهیلات بانکیازدیگرمواردیبودکهمدیرکلمیراثفرهنگیاستانبهآناشارهکرد.

وی با اشاره به صادرات یک میلیون و 820 هزار دلاری صنایع دستی استان به کشورهای مقصد گفت: با توجه به اهداف توسعه صادرات استان به دنبال برنامه ریزی برای افزایش این رقم به بیش از این هستیم.

دکتر رضا برومند در ادامه به عملکرد یکساله حوزه گردشگری و سرمایه گذاری این اداره اشاره کرد و گفت: با توجه به اهمیت صنعت توریسم و گردشگری در رونق اقتصادی هرمزگان مدیریت ارشد استان و این اداره کل یک برنامه ریزی گسترده برای رونق این بخش و فراهم کردن زیرساخت های مورد نیاز را در دستور کار خود قرار داده است.

وی با اشاره به اینکه در سال جاری سه مورد تاسیسات گردشگری در استان به بهره برداری رسیده است، یادآور شد: در راستای فراهم سازی زیرساخت های گردشگری در استان از مجتمع تفریجی گردشگری سپید در سرخون بندرعباس باسرمایهگذاری30میلیاردریالدرزمینی به مساحت 4 هزار متر مربع، سفره خانه سنتی پاژ در بندرعباس با سرمایه گذاری بخش خصوصی و اعتباری بالغ بر 5 میلیارد ریال و افتتاح سفره خانه سنتی بهشت جنوب در رودان با حجم سرمایه گذاری 14 هزار میلیون ریال توسط بحش خصوصی به بهره برداری رسیده است.

برومند در خصوص اقامتگاه های بومگردی استان گفت: از ابتدای سال تاکنون برای بیش از 35 پرونده جهت اخذ مجوز اقامتگاه بوم گردی پرونده تشکیل شده که از این تعداد 12 فقره پروانه اقامتگاه بوم گردی در استان هرمزگان صادر شده است.

وی در ادامه افزود: همچنین 5 مورد پروانه بهره برداری برای دفاتر خدمات مسافرتی صادر شده و6 طی بازدیدهای نظارتی 6 دفتر لغو 3 دفتر تعلیق یک ماهه شدند.

وی تصویب اعتبار برای24 پروژه زیرساختی گردشگری به مبلغ  66500  میلیون ریال شامل مناطق نمونه ــ کمپینگ و زیرساخت گردشگری، پرداخت تسهیلات به 2 طرح گردشگری از محل اشتغال روستایی به مبلغ 6000  میلیون ریال، تصویب اعتبار 3 طرح گردشگری  به مبلغ 41500 (میلیون ریال) از محل تفاهم نامه مشترک فیمابین معاونت توسعه روستایی و مناطق محروم کشور استانداری و بانک سینا و تصویب اعتبار یک طرح گردشگری به مبلغ 20000 (میلیون ریال) از محل تفاهم نامه مشترک فیمابین معاونت توسعه روستایی و مناطق محروم کشور استانداری و بانک پارسیان را از جمله اقدامات این اداره کل برای توسعه گردشگری استان عنوان کرد.

وی پیرامون توسعه مناطق نمونه گردشگری در استان گفت: در این مدت 60 مورد طرح توجیهیبهمنظوررعایتمفادآییننامهایجاد،اصلاحوتکمیل،بررسیشدهاست. کهبرای55موردازآن ها موافقت اصولی صادر شده است.

 مدیرکلادارهمیراثفرهنگی،صنایعدستیوگردشگریاستانهرمزگانبابیاناینکه 50 طرحتوجیهیوبستهسرمایهگذاریبرایمناطقنمونهگردشگریوروستاهایهدفگردشگریاستانتهیه شده است، خاطرنشان کرد: استان هرمزگان با توجه به داشتن راه های دسترسی زمینی، هوایی و دریایی از جایگاه ویژه ای در جنوب کشور بر خوردار است به همین دلیل فرصت های مناسبی را برای سرمایه گذاری در این بخش فراهم کرده است.