به گزارش خبرگزاری برنا در هرمزگان؛ وی افزود : بیشترین مقدار در ایستگاه‌هایقشم با 80میلی‌متر، مازگرد49میلی‌متر،درپهن بشاگرد40 وسندرک3/39میلی‌متر بوده است.

مهندس ایدون اظهار داشت : میزان بارندگی هایسامانه اخیر استان در بخشهای شمالی وغربی استان رخداده ومتاسفانه در بخشهای منتهی به حوزه ابریز سدهای استقلال وشمیل نیان بسیارناچیز وفاقد بارشهای مناسب بوده است.